Prosto delovno mesto: ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo

Prosto delovno mesto: ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo

Prosto delovno mesto: ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E in 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013)Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:


ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo

Delo na prostem delovnem mestu se opravlja v delovnem razmerju za določen čas 2 let in polovičnim delovnim časom (4 urni delovni čas) z možnostjo podaljšanja.


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), ali visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bolonjska stopnja),
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje vsaj enega tujega jezika,
 • ustrezna strokovna usposobljenost za delo z računalnikom.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami.


Delovno področje: 

 • odgovarjanje za primerno tehnično urejenost in opremo vseh prostorov zavoda;
 • pomoč pri pripravi prostorov zavoda za prireditve;
 • sodelovanje pri pleskanju in generalnem čiščenju prostorov zavoda;
 • opravljanje prevozov stvari in materiala po potrebah zavoda;
 • opravljanje drugih del po navodilih vodstva zavoda v skladu s predpisi; v nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog;
 • spremljanje in izvajanje prireditvenega programa Kulturnega centra;
 • spremljanje predstav in kreativno oblikovanje zvoka v prostoru za potrebe prireditev;
 • samostojno ustvarjanje zvočne ali vizualne spremljave prireditev po zamisli nosilcev posameznih prireditev;
 • sodelovanje pri pripravi scenarija zvočnih efektov;
 • samostojno izvajanje vseh akustičnih sprememb po zamisli nosilcev posameznih prireditev;
 • samostojna skrb, da zvočne spremembe v prireditvah potekajo varno, pravočasno, hitro in brezšumno;
 • opravljanje manjših oz. osnovnih vzdrževalnih del na akustičnih in videonapravah;
 • pripravljanje dodatnih tehničnih rešitev ob posebnih priložnostih;
 • tehnično pripravljanje drugih prostorov (preddverje, galerija …) za izvedbo vseh prireditev v javnem zavodu;
 • svetovanje in strokovna pomoč pri pripravi drugih prireditvenih prostorov izven javnega zavoda za potrebe dejavnosti javnega zavoda;
 • nabava materiala in organizacija popravil ter servisiranja;
 • druga dela po nalogu vodje programov in direktorja;
 • spremljanje in izvajanje prireditev iz programa KC, kjer je potrebna svetlobna tehnika;
 • vodenje in organiziranje scenske razsvetljave ter upravljanje z regulatorjem;
 • svetovanje in strokovna pomoč pri pripravi prireditev glede svetlobne tehnike;
 • priprava lučnega scenarija svetlobne tehnike posameznih prireditev;
 • samostojno izvajanje in načrtovanje lučne tehnike in sprememb po zamisli posameznih nosilcev prireditev;
 • samostojno improviziranje osvetlitev na prireditvah;
 • odgovornost za varno in tehnološko pravilno uporabo vseh svetlobnih teles in regulatorja ter za varno in ekonomično delo vseh, ki delajo pri postavitvi svetlobne in scenske razsvetljave;
 • samostojna skrb, da lučne spremembe prireditev potekajo varno, pravočasno, hitro in brezšumno;
 • odgovarjanje za varno in tehnološko pravilno uporabo vseh svetlobnih teles in regulatorja ter za varno in ekonomično delo vseh, ki delajo na postavitvi scenske razsvetljave,
 • nadzorovanje, vzdrževanje ter odpravljanje vseh morebitnih manjših napak na električnih napravah;
 • upravljanje z električnim lučnim regulatorjem ter vodenje scenske razsvetljave na predstavah,
 • skrb za tehnološko varno delo vseh naprav, svetlobnih teles, regulatorja luči, skrb za zamenjavo žarnic na reflektorjih;
 • razporejanje tedenskega dela na področju tehničnih služb tehnike;
 • skrb za redno in strokovno vzdrževanje tehnične opreme s področja svetlobne tehnike;
 • predlog nabave materiala, organizacija popravil in servisiranja ter vzdrževanja svetlobne tehnike;
 • priprava dodatnih tehničnih rešitev s področja svetlobne tehnike;
 • opravljanje nalog dežurnega prireditev;
 • odlično poznavanje mešalnih miz za ozvočevanje;
 • odlično poznavanje lučne mize Avolites.

 

 Prijava kandidata mora vsebovati najmanj:

·     izjavo o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta v skladu s  sistemizacijo, in sicer o izobrazbi – podatki o ustanovi, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ravni in vrsti izobrazbe oz. programu ter datumu zaključka študija;

·     opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

·     izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav iz centralne kadrovske evidence oz. kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. 


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo v skladu z 12. členom Uredbe uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi »ODRSKI MOJSTER VI v Oddelku za kulturo«. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj za prosto delovno mesto« na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškemin sicer najkasneje do 17. januarja 202 do 15. ure. Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS in na spletni strani www.zkstm.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vanja@zkstm.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani www.zkstm.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tadej Breznik, telefon: 040 252 737.

V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


 
Nakup abonmaja / vstopnice